បរិក្ខារ

zl13

ម៉ាស៊ីនដាល់

zl14

ម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

zl15

ម៉ាស៊ីន​កិន

zl16

បន្ទប់ដែលអាចដាក់កម្មវិធីបាន សំណើមសីតុណ្ហភាព

zl17

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកោសិកា

zl18

អ្នកសាកល្បង Hipot

zl19

ការរួមបញ្ចូលស្វ៊ែរ

zl20

ម៉ាស៊ីនចំណាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ