គុណភាព

zl9
zl11
zl10
zl12

ដំណើរការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹង
1. ការត្រួតពិនិត្យសំណាកសម្ភារៈចូល។
2. បំពេញការត្រួតពិនិត្យអគ្គិសនីមុនពេលដំឡើង។
3.Inspection និងអធិការកិច្ចកំឡុងពេលផលិត។
4. ការធ្វើតេស្តភាពចាស់នៃផលិតផលទាំងអស់។
5. ការត្រួតពិនិត្យគំរូនៃផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ការពន្លា។
6. ពិនិត្យស្លាកនិងបរិមាណមុនពេលចែកចាយ។