សមត្ថភាព

1.Production Line: 3, កម្មករ: 30

២.ម៉ាស៊ីន SMT៖ ៣

zl2
zl3
zl4
zl5

3.Aging Test Clamping Device: 30, Temperature Test Machine: 2

4. បរិមាណផលិតកម្ម: 70,000pcs / ខែ

zl6
zl7
zl8